Akustik

Akustik

Akustiskt innerklimat har blivit en viktig faktor i dagens byggnader. I dag skal akustiska förhållanden planläggas med total hänsyn till lokalens och byggnadens användningsområden. En bra akustisk rum-miljö borde vara ett självklart krav i alla lokaler.

Vi vet at byggherrar och arkitekter i ökande grad ställer krav till ett estetiskt utseendet och önskar därför flexibla designlösningar. Det betyder at kraven till byggmaterialens egenskaper i dag är komplexa, men det behöver inte lösningen att vara.

Det finns många olika designmönster och montage-varianter som kan användas på olika sätt, och därför finns också ett brett spektra av lösningar till både akustiska Ljudabsorberande tak och akustiska väggar.

Vad är bra akustik?

Bra akustik är råder när användare i ett visst rum inte känner obehag eller stress under normala användningsförhållanden.

För att uppnå god akustik, måste en analys göras av rummets materialval, byggnadens design, inredning och användning. Denna analys kan utföras av en professionell akustiker eller en yrkesperson som har nödvändig kunskap inom området.

Tyvärr händer det ofta först efter att rummet / byggnaden har tagits i bruk att man upplever att de akustiska förhållandena inte nog tagits hänsyn till.

Akustisk har blivit en viktig faktor i dagens byggnader. Idag måste akustiska förhållanden planeras med full hänsyn till användningsområdena för lokalerna och byggnaderna. En bra akustisk miljö bör vara ett självklart krav i alla lokaler. Vi vet att byggare och arkitekter i allt högre grad ställer krav på det estetiska utseendet och har önskemål om flexibla designlösningar. Detta innebär att kraven på byggnadsmaterialets egenskaper idag är mycket komplexa, men lösningarna behöver därför inte vara komplexa. Det finns många olika designmönster och monteringsformer som kan användas på olika sätt, och därför ett brett utbud av lösningar för både akustiska tak och akustiska väggar.

Vad är buller ?

Buller är ett svenskt uttryck för oönskat eller skadligt ljud som har en negativ inverkan på levnads-, undervisnings- eller arbetsförhållandena i ett givet rum

Akustiska begrepp

Efterklangstid

Efterklangstiden är ett mått på hur lång tid det tar för ljudet i ett rum att dämpas med 60 dB. Svensk standard ställer krav på efterklangstid för många olika rumstyper. Den verkliga efterklangstiden i ett rum bestäms utifrån standardiserade mätmetoder. När rummet är färdigt, möblerat och tagit i bruk utförs mätningen av den faktiska efterklangstiden. Denna mätning speglar hur effektivt rummet fungerar i praktiken. Rummets teoretiska efterklangstid kan beräknas utifrån data om rummets materialval, geometri (volym och ytarea), de olika yttypernas absorptionsförmåga och inredning. Det finns mycket avancerade och exakta beräkningsprogram för komplexa projekt, men en enkel beräkning för vanliga rum kan göras enligt Wallace Clement Sabines formel, fråga oss om hjälp så kan vi tillhandahålla de verktyg ni behöver för att beräkna detta eller så kan vi göra det åt er. 

Akustiske begreper

Lydstyrke

Lyd er energiutladninger der i form av trykkbølger beveger seg gjennom luften og som af det menneskelige øre omsettes til det som vi oppfatter som ”lyd”. Øret kan oppfatte selv meget små variasjoner ved lave lydtrykknivåer. Ved høye lydtrykknivåer fornemmer øret først endringene ved langt større variasjoner. Lydtrykk angis efter den logaritmisk oppbyggede ”decibelskala”. Lyd er energiutladninger, som i form av trykkbølger beveger seg gjennom luften, og som det menneskelige øre oversetter til det vi oppfatter som ”lyd”. Øret kan oppfatte selv svært små variasjoner ved lave lydtrykknivåer. Ved høye lydtrykknivåer registrerer øret først forandringene ved mye større variasjoner. Lydtrykknivå måles i desibel (dB) som er en logaritmisk enhet.

Frekvens

Frekvens uttrykkes i Hertz (Hz) og er et mål for hvor ofte en svingning (lydbølge) forekommer i løpet av et sekund. Angis en frekvens på f.eks. 125 Hz betyr det at svingningen (lydbølgen) gjentar seg selv 125 ganger for hvert sekund.

Reglementet beskriver krav til frekvenser basert på en logaritmisk skala i frekvensbåndene 125, 250, 500, 1000. 2000 og 4000 Hz. Det menneskelige øre kan oppfatte frekvenser mellom 20 Hz og 20.000 Hz, men den øvre grensen avtar gradvis med alderen.

Akustiske begreper

Lydabsorpsjon

Når en lydbølge treffer en overflate, vil en del av lydenergien bli absorbert i materialet. Kort sagt, alle materialer har en absorpsjonskoeffisient og er derfor mer eller mindre lydabsorberende. Absorpsjonskoeffisienten er mellom 0 og 1, hvor 0 betyr ”ingen absorpsjon” og 1 betyr ”full absorpsjon” av energien.

Noen materialer fungerer mest lydabsorberende ved lave frekvenser, mens andre fungerer best i mellomliggende eller høye frekvenser. Det kan ofte være fordelaktig å bruke akustisk regulerende materialer som har en jevn absorpsjon i frekvensområdet fra 125-4000 Hz.

Refleksjon

I tillegg til å absorbere lyden, reflekterer de fleste materialer også lyden til en viss grad. En meget jevn og hard overflate vil reflektere lydbølgen i en speilvinkel, dvs. lydbølgen vil fortsette med samme utgangsvinkel som inngangsvinkelen målt i forhold til overflatens plan. På den annen side vil et materiale med en mer ujevn overflate spre lyden (akustisk diffusjon), og dette er et viktig element for akustisk funksjon i spesielt større rom.